Treść zgody na newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polidomes International Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu, 78-100, ul. Jedności Narodowej, 22C, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000663523, w celu przesyłania informacji zawierających treści marketingowe i oferty handlowe na podany przeze mnie adres e‑mail. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Treść zgody na cookies

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polidomes International Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu, 78-100, ul. Jedności Narodowej, 22C, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000663523, moich danych osobowych pozyskanych przy użyciu plików “cookie”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Obowiązki informacyjne

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Polidomes International Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu, 78-100, ul. Jedności Narodowej, 22C, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000663523, NIP 6711823578.
 • Dane kontaktowe: Polidomes International Sp. z o.o. Kołobrzeg, 78-100, ul. Jedności Narodowej, 22C, e‑mail: info@polidomes.pl
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Paweł Słoniewicz Dane kontaktowe: tel. +48 22 343 06 72, e‑mail: pawel@polidomes.pl
 • Dane osobowe użytkowników przetwarzane są na podstawie zgody. Zgoda udzielana jest dobrowolnie, jednak przetwarzanie moich danych osobowych jest niezbędne w celach opisanych w niniejszym dokumencie. W przypadku nieudzielenia zgody lub późniejszego przesłania wniosku o zmianę lub usunięcie moich danych albo wycofania zgody, stracę możliwość otrzymywania informacji zawierających treści marketingowe i oferty handlowe na podany przeze mnie adres e‑mail.
 • Następujące kategorie odbiorców mogą uzyskać dostęp do danych osobowych: upoważnieni pracownicy i przedstawiciele administratora i podmioty przetwarzające dane osobowe, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Spółka nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. W przypadku odwołania zgody dane osobowe zostaną trwale usunięte. Mam świadomość, że administrator danych może jednak zachować ograniczoną część moich danych osobowych w celu wykazania zgodności z przepisami.
 • Przyjmuję do wiadomości, że jako podmiot danych osobowych mam prawo do:
  • żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Administrator dostarczy na żądanie użytkownika kopię Danych osobowych użytkownika podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się użytkownicy, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
  • sprostowania Danych osobowych; użytkownicy mają prawo do sprostowania Danych osobowych, które ich dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  • usunięcia Danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”); użytkownicy mają prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących ich Danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
  • ograniczenia przetwarzania Danych osobowych użytkowników; w takim przypadku, Administrator wskaże na żądanie użytkownika takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
  • przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami użytkownicy mają prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe ich dotyczące, przetwarzane przez Administratora oraz mają prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
  • sprzeciwu; w pewnych okolicznościach użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkowników – wobec przetwarzania dotyczących ich Danych osobowych, na Administratora może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.
  • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie
 • Wszelkie prawa mogą być egzekwowane przez użytkowników za pomocą wiadomości wysłanej na adres Administratora danych osobowych lub na adres e‑mail Inspektora Ochrony Danych.
 • Ponadto, jeżeli użytkownik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mam prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane osobowe gromadzone w wyżej wymienionych celach nie będą wykorzystywane, jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji.
 • Administrator oraz podmioty przetwarzające dane zapewnią odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.
 • Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.